EAP

Environmentálny akčný plán školy: ZŠ s VJM – Alapiskola Tešedíkovo

        ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:         ODPAD              pre certifikačné obdobie:  2014/2015 a 2015/2016

EAP bol konzultovaný s : Štefan Baranovič

 

Dátum konzultácie:

 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom):

 

Dátum schválenia:

 

Ciele

 

 

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

CIEĽ 1:

Zvýšiť informovanosť žiakov (osvetová kampaň) o  nevyhnutnosti a potrebe riešiť problematiku minimalizácie tvorby odpadu na škole počas certifikačného obdobia.

Do mája 2016 v šiestich aktivitách

AKTIVITA 1:

Zostavenie kolégia.

Vypracovanie EA .

 

Informačná kampaň - realizácia výsledkov auditu jednotlivých tém, výber prioritnej témy pre certifikačné obdobie.

zodp. členovia kolégia ZŠ

    
T: do 20.2. 2015

a)  Oboznámenie výsledkov auditu jednotlivých  tém na zasadnutí kolégia ZŠ.

b)  Výber prioritnej témy pre certifikačné obdobie.

c)  Zhotovenie nástenky ZŠ.

 

AKTIVITA 2:

Vytvoriť plagátovú kampaň a prezentáciu v PowerPointe na tému: „Nenechajme sa zasypať odpadmi!“

 

zodp. učiteľky: Mrg. T. Baranyai, Mgr. R. Gergelyová

Kolégium ZŠ- žiak:

A. Lelovics

 
T: do 26.6.2015

Vyrobiť 2 plagáty  na danú tému.

Umiestniť na viditeľné miesto v interiéri školy.

Žiaci 4. a 5. Ročníka- plagát

Žiaci 9. Ročníka  prezentácia

 

 

 

AKTIVITA 3:

„Deti učia deti“

Prezentácia v PowerPointe na tému: „Čo môžem urobiť ja“

zodp. Ing. Urgeová - učiteľka

Kolégium ZŠ – Klaudia Lacková


T: 26.6.2015

 

- 1 prezentácia v PowerPointe obsahujúca súhrnné informácie o potrebe selektívneho zberu ,o znížení odpadu a šetrení energiou, čo budeme zbierať a akým spôsobom na našej škole

- Žiaci  9. ročníka prezentujú vo všetkých ročníkoch /1.-9./ prezentáciu “Čo môžem urobiť ja“

 

 

 

 

 

AKTIVITA 4:

„Prosím zhasni ma!“

„Šetri vodou!“

zodp. Mgr. G. Bošák- učiteľ

        

    
T:  20. október 2015

- Výroba 16 nálepiek

pod vypínače a 16 nálepiek ku vodovodným kohútikom s aktuálnym logom

 

 

 

AKTIVITA 5:

Propagácia aktivít prioritnej témy prostredníctvom aktualizácie nástenky ZŠ, vytvorených prezentácií a plagátov na chodbách  školy, školskej web stránky, príspevku do školského časopisu a príspevku do obecných novín

zodp.  G. Bošák, H. Urgeová - učitelia

Kolégium ZŠ

 

T: priebežne, počas certifikačného  obdobia

 

- 1 nástenka

- 1 príspevok do školského časopisu

- 3 príspevky na školskú web stránku

- fotodokumentácie z aktivít na web stránke a na nástenke ZŠ

- 1 príspevok do obecných  novín

 

 

Aktivita 6:

Monitoring a hodnotenie EAP

Zodp: H. Urgeová- učiteľka

Kolégium ZŠ

T: priebežne počas certifikačného obdobia

Vyhodnotenie aktivít na zasadnutiach kolégia ZŠ

 

CIEĽ 2:

Znížiť množstvo produkovaného zmesového odpadu na škole o 10% na základe zavedenia triedenia odpadu na škole do mája 2016.

AKTIVITA 1:

„Konaj skôr ako bude neskoro“ – vyčistenie, zber a vyseparova-nie odpadu v areály školy pri príležitosti Svetového dňa Zeme.

Úprava a zber odpadu v okolí jazera Telektó

zodp. H. Urgeová- učiteľka

Kolégium ZŠ 

      
T: máj 2015

T: máj 2016

- 90% žiakov

- fotodokumentácia

 

AKTIVITA 2:

Zbieranie PET fliaš do zberných vriec,  nádob a ich následná kontrola

zodp.: H. Urgeová- učiteľka

Kolégium ZŠ 

 

T: do 30. júna 2016

 

 

- fotodokumentácia nevhodného odpadu v nadobách

 

AKTIVITA 3:
Vytvorenie podmienok na separovanie odpadu na škole – výroba nádob na triedenie odpadu (papier ), krabička na PET vrchnáčiky a použité batérie

zodp.: Mgr. Sz. Majba- učiteľka

 triedny učitelia

kolégium ZŠ- žiačka:

T. Szekeresová

       
T: do 30. september 2015

- 10 ks nádob na papier

- 1krabička na batérie

- 1 krabička na vrchnáčiky

- zapojených 20 žiakov

 

 

 

 

 

AKTIVITA 4: „Zelená hliadka“

Triedne hliadky, zodpovedné

za kontrolu separovania odpadu v

triedach a na chodbách

zodp. H. Urgeová- učiteľka

Kolégium ZŠ

     
T: priebežne počas certifikačného obdobia do 30. júna 2016

- ústne upozornenie

- 6 zapojených žiakov

    

 

 

AKTIVITA 5:

Zorganizovať:

a)     zber papiera,

b)     zber hračiek pre detský domov.

zodp.: Mgr. V. Morvay- učiteľka,

triedny učitelia 

vedenie školy
T: a) 2x  do 30.apríla 2016

 

    b) do 22. decembra 2015

- 9 zapojených tried

 

- 3 informačné pútače

 

 

AKTIVITA 6:

Tvorivé eko-dielne:

a)     „Z použitého nové“ tvorba  hračiek a dekorácií  z odpadového materiálu (PET fľaše, papier)

b)     tvorba vianočných ozdôb a dekorácií  z odpadové-ho materiálu (PET fľaše, papier ...),

zodp.: učiteľky:

Mgr.  Z. Mészárosová,

Mgr. I. Csicsolová

 

T:  24. júna 2015

zodp. Triedny učitelia

T: 20. december 2015

- Žiaci  1. ročníka- „Akvárium“

- Žiaci 2. ročníka –„ Robot“

 

 

 

Vianočné ozdoby z cestovín, PET fliaš, z použitého papiera a následne výzdoba vianočného stromčeka

 

 

AKTIVITA 7:

Mesačný monitoring plnenia cieľa č.2 prostredníctvom porovnávania objemu vyseparovaného odpadu počas certifikačného obdobia s priemerným objemom vyvážaného nevyseparovaného odpadu pred certifikačným obdobím.

zodp. M. Horváthová- školníčka

Kolégium ZŠ

 

T: 1x v mesiaci od septembra 2015

 

- 1 tabuľka pre monitorring

- 5 zapojených žiakov

- počet zapojených zamestnancov školy-2

 

 

AKTIVITA 8:

Propagácia aktivít uskutočnených v rámci minimalizácie a separácie odpadu na škole prostredníctvom aktualizácie nástenky ZŠ, vytvorenej fotodokumentácie v priestore školy, školskej web stránky, príspevku do školského časopisu.

zodp. : Mgr. Z. Vargová- učiteľka

Kolégium ZŠ

 

T: priebežne, počas certifikačného obdobia

 

- 1nástenka

- 1 prezentácia v PowerPointe

- 1 príspevok do školského časopisu

- 2 príspevky na školskú web stránku

- 1 článok do obecných novín

 

AKTIVITA 9:

Žiaci šetria papier (šmírak) – používajú ho obojstranne.

 

Zodp: kolégium

triedny učitelia

T: jún 2016

Jednostranne použitý papier odkladáme do zásuvky učiteľského stola,

 

 

AKTIVITA 10:

Uskutočniť exkurziu do  prírodnej pamiatky  Čierne jazierko  s cieľom vyzbierania odpadu po turistických trasách.

zodp. Ing. H. Urgeová- učiteľka

         

 

T: priebežne podľa celoročného plánu exkurzií

- žiaci 5.-9. ročníkov

- 1 exkurzia

 

- fotodokumentácia

 

AKTIVITA 11:

Vytvorenie EKO-kódexu školy a umiestnenie na viditeľné miesto v priestore školy.

zodp. triedny učitelia

Kolégium ZŠ

 

T: do 31.3. 2016

- 9 zapojených tried

- 1 ks EKO-kódex

- 1 nástenka