Informácie o nás

 

 

P R O F I L Á C I A

 

            ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola TEŠEDÍKOVO

 

        Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tešedíkove poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania pre deti vo veku 6 – 15 rokov. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy je v súlade so zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú a náboženskú výchovu žiakov.

        Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Za prvoradú úlohu považuje výuku slovenského jazyka a literatúry podľa uznaných a osvedčených metód.

         Vyučovacím jazykom školy je maďarský jazyk. Škola vychováva svojich žiakov k úcte svojho materinského jazyka, zodpovednosti za národnostnú menšinovú kultúru a zachovaniu tradícií.

          Škola umožňuje žiakom rozvíjať svoje nadanie a schopnosti. Vyučujeme cudzie jazyky a informatiku.

          Škola poskytuje žiakom možnosť osvojovať si zdravý životný štýl a aktívne sa zapájať do činnosti podporujúcich zdravie, rozvíjať si telesnú zdatnosť, aktívne pôsobiť pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Okrem povinne stanovených učebných cieľov – vyplývajúcich z učebných osnov, plánov a štandardov MŠ – venujeme veľkú pozornosť nasledovným cieľom a priorít:

 

-         osvojenie si techník učenia

-         prípravu žiakov na život v trhovom mechanizme – sebapoznanie, 

          sebarealizácia, sebakritika, zvládnutie konfliktových situácií

-         rozvoj samostatnosti a tvorivého myslenia

-         rozvoj komunikačných schopností

-         prípravu žiakov k tolerancií

-         výchova žiakov k osvojeniu si nákladov úctivého a slušného správania

 

Základné údaje

 

Zriaďovateľ: Obecný úrad Tešedíkovo

Druh školy: Základná škola

Typ školy: Plnoorganizovaná škola

 

Počet ročníkov, tried v školskom roku 2019/2020:

I.                    stupeň  1.-4. ročník          4 triedy       48  žiakov

II.                  stupeň  5.-9. ročník           5 tried         70  žiakov

 

       Spolu:                                     9 tried       118 žiakov

 

Trieda, triedny uč.

Celkový počet

dievčatá

chlapci

I.  Mgr. Bugárová H.

16

10

6

II. Mgr. Mészárosová Z.

12

7

5

III. Mgr. Csicsolová I.

14

5

9

IV. Mgr. Kubičeková L.

5

3

2

V . Mgr. Baranyai T.

14

7

7

VI.  Mgr. Szekeres Sz.

14

6

8

VII.  Mgr. Varga Zs.

13

4

9

VIII. Ing. Hegedüs H.

13

6

7

IX.   Mgr. Gergelyová R.

16

9

7

Spolu:

117

     

 

 

Počet oddelení v ŠKD:     1

Počet žiakov v ŠKD:        

Vychovávateľka v ŠKD:   Gášpárová Bernadeta

       6